Garza 2013

Family photo shoot of Eddie & Ana's family taken on December 30, 2013
Tevi-2-8x10 Ana-Boys2-5x7 Ana-Boys2-8x10 Ana-Boys-5x7
Ana-Boys-8x10 Ana-Deb-5x7 Ana-Deb-8x10 Ana-port-5x7
Ed-Ana-Land-5x7 Ed-Ana-Land-8x10 Ed-Ana-Port-5x7 Ed-Ana-Port-8x10
Edmundo-Kids-5x7 Edmundo-Kids-8x10 Ezra-5x7 Ezra-8x10
Garza2-5x7 Garza2-8x10 Garza-5x7 Garza-8x10
Jacob-5x7 Jacob-8x10 Justin-5x7 Justin-8x10
Kids-5x7 Kids-8x10 Tevi-1-5x7 Tevi-1-8x10
Tevi-2--5x7